Trochę historii

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA
Polskiego Towarzystwa Psychololgicznego

Podstawowym celem działalności Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, od ćwierć wieku jest innowacyjne stosowanie wiedzy i metod psychologicznych w celu pomagania ludziom w osiąganiu zdrowia i rozwoju osobistego. Realizacja związanych z tym zadań obejmuje działalność psychoterapeutyczną badawczo-wdrożeniową i edukacyjną oraz poszukiwanie i sprawdzanie nowych metod pomocy psychologicznej.

Źródłami inspiracji do tych działań są m.in. holistyczny model myślenia o zdrowiu, praktyka i idee psychologii humanistycznej, behawioralno-poznawcze koncepcje z zakresu psychologii zdrowia oraz doświadczenia środowisk wzajemnej pomocy. Zdrowie traktujemy jako jedną z podstawowych wartości ludzkich. Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego celem nadrzędnym zespołu Instytutu Psychologii Zdrowia jest dbanie, by psychologia "w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia".

Posługując się definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rozumiemy zdrowie jako "pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie jedynie brak objawów chorób lub niesprawności". Podejście holistyczne skłania do myślenia o zdrowiu w kategoriach zjawisk bio-psycho-społecznych. Są one wzajemnie powiązane i oddziałują na siebie. Dla zrozumienia ważnych aspektów życia i zdrowia osoby konieczne jest także dostrzeganie duchowego wymiaru jej egzystencji.

Instytut Psychologii Zdrowia, od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi programy profesjonalnej psychoterapii indywidualnej i grupowej. Z naszej pomocy w tym zakresie skorzystało już ponad pięć tysięcy osób borykających się z różnymi problemami osobistymi i zaburzeniami emocjonalnymi. Znaczna część z pośród nich to osoby, u których ważne źródła problemów i cierpień, sięgają do bolesnych doświadczeń z dzieciństwa, spędzanego w dysfunkcjonalnych warunkach rodzinnych (alkohol, przemoc, konflikty, zaniedbania, osamotnienie i odrzucenie itp.).

Od wielu lat prowadzimy programy psychoterapii dla DDA.

Instytut Psychologii Zdrowia jest pierwszą placówką w Polsce, w której zainicjowano programy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików – osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz które w dorosłym życiu doświadczają problemów związanych z niemożnością uwolnienia się od śladów raniących i przygnębiających doświadczeń dorastania w zaburzonym środowisku rodzinnym. Dla tych osób skierowany jest specjalny program terapeutyczny, który ma na celu pomoc w wyzwoleniu się z destrukcyjnych schematów funkcjonowania powstałych w dzieciństwie i stworzenie adekwatnego kontaktu z rzeczywistością, w którym możliwe będzie tworzenie satysfakcjonujących i dobrych relacji z innymi, bliskich związków, przyjaznego kontaktu z samym sobą.

W latach 1998-2004 przeprowadziliśmy kilka badań oceniających efekty prowadzonej przez nas psychoterapii, których wyniki potwierdziły wartość i użyteczność pomocy oferowanej przez naszych psychoterapeutów. W 2005 roku nasz ośrodek psychoterapeutyczny uzyskał status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i przyjął nazwę Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia OGRÓD.

Działalność Instytutu Psychologii Zdrowia obejmuje:

  • NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia OGRÓD
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
  • Studium Pomocy Psychologicznej
  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej
  • Studium Terapii Uzależnień
  • Profesjonalną Szkolę Psychoterapii, studia podyplomowe-wspólnie z SWPS
  • Dział Wydawnictw
  • Dział Badań i Analiz