Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) jako Administrator danych osobowych (ADO) przedstawia w jaki sposób wdraża przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO
Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)
ul. Gęślarska 3,
02-412 Warszawa

Z ADO można skontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na adres: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
  • mailowo: poczta@ipz.edu.pl
  • telefonicznie:  0-22/ 863 87 38, fax 0-22/ 863 42 75

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych został powołany Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Mączyńska, z którą mogą się Państwo skontaktować za pomocą emaila: inspektor@mbrk.pl

RODZAJ I KATEGORIE DANYCH
W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Instytut Psychologii Zdrowia PTP może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
1. dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, nazwa firmy, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego;
2. dane kontaktowe takie jak: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
3. dane zbierane podczas postępowania rekrutacyjnego: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, umiejętności, referencje, wizerunek, inne informacje dobrowolnie ujawnione w dokumentach aplikacyjnych i podczas prowadzonego postępowania rekrutacyjnego;
4. dane zbierane podczas postępowania rekrutacyjnego do Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, na proponowane przez Instytut Szkolenia czy na staż kliniczny: rodzaj wykonywanej pracy, dodatkowe szkolenia, posiadane dyplomy i certyfikaty, tytuły profesjonalne, staże kliniczne, inne doświadczenia z tej tematyki, publikacje, dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii
5. dane zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia. W przypadku pacjentów, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia medycznego. Podanie danych kontaktowych ułatwia też komunikację z pacjentem (potwierdzenie, odwołanie wizyty).

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Odnośnie świadczonych usług medycznych
Dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji, komunikacji, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej, są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności leczniczej i art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.  
W przypadku upoważnienia osób trzecich do informacji o stanie zdrowia pacjenta i do dokumentacji medycznej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 li c) RODO w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 6 ust. 1 li c) RODO w związku z art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w § 70 i § 71  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Przetwarzanie danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane osobowe, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres wypełnienia tych obowiązków i wymagany przez przepisy prawa, a w przypadku gdy stanowią dokumentację medyczną – przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.  

Odnośnie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego
Dane osobowe w celu komunikacji za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) przez okres utrzymywania bieżących relacji lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Odnośnie subskrypcji newslettera
Dane osobowe w celu subskrypcji wysyłki newslettera z powiadomieniami o naszych szkoleniach i wydawnictwach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu i art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Odnośnie stażu klinicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
Przeprowadzenie rekrutacji na odbycie stażu, jego realizacja i wydanie odpowiednich zaświadczeń przetwarzane są w oparciu o podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i niezbędność dla wykonania umowy- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania o przyjęcie na staż, podanie zostanie zniszczone natychmiast po zakończeniu rekrutacji. W przypadku przyjęcia na staż Instytut będzie przechowywał dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem stażu.

Odnośnie kontaktów biznesowych
Dane osobowe w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy, a w zakresie komunikacji z osobami kontaktowymi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń i okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

Odnośnie prowadzenia korespondencji z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP
Prowadzenie korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes. W tym zakresie stosuje się okresy retencji właściwe dla danego zbioru i procesu przetwarzania danych osobowych.

Odnośnie kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
Dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes.
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
1. pracownicy i współpracownicy Instytutu Psychologii Zdrowia PTP upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
2. podmioty, którym Instytut Psychologii Zdrowia PTP powierzył przetwarzanie danych osobowych;
3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
4. podmioty i kancelarie prawne wspomagające proces dochodzenia roszczeń i obronę przed roszczeniami;
5. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
6. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez Instytutu Psychologii Zdrowia PTP danych osobowych przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. prawo do sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z zachowaniem odpowiednich terminów przetwarzania danych (art. 21 RODO);
6. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadkach, gdy przesłanką legalizującą przetwarzanie danych była wyrażona zgoda);
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Powyższe prawa wskazane w pkt. 3,4 i 5 nie mają zastosowania w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (bez udziału personelu), wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływających.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przedstawieniem oferty handlowej, ew. zleceniem i realizacją usługi - podmiotowi INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz od 25 maja 2018 roku - w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.